ESTRAGONHOMEALBUMHISTORYBANDMEMBERSGALLERYGUESTBOOKLINKSdeutschenglish

t_bandmembers
 

This is an incomplete (as I fear) try to list all former members of the band:
 

Keyboards:
Hans-Hermann Groß

Drums:
Jörg Troharsch
Christian Schöpplein
David Mette

Percussion:
Hubert Rabel

Basses:
Manfred Stiel
Edgar Frost
Jörg Sebald
Jürgen »Ünenü« Fehrs
Ulrich Born
Gerd Ludwig
Friedrich Roppel
Matthias Kraft
Karen Schwab
Ole Muth
Sebastian Franke
 

Guitars:
Henning Sämmer
Manfred Stiel
Gerd Ludwig
Jan Richter
Ulf Köster
Joachim Rothe
Peter Fischer

Saxes:
Gundel Stiel, geb. Stöcker
Eugen Balzer
Stefan Koch

Clarinet:
Gerd Ludwig

Flute:
Gundel Stiel, geb. Stöcker

Vocals:
Sigrid Rothert
Manfred Stiel
Gundel Stiel, geb. Stöcker
 

Copyright 2010-2011 by Hans-Hermann Groß | Design by chunky monkey design